Teraz na antenie:

Serwis Informacyjny

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Wakacje z super prezentami!

Data dodania: 02.07.2015

Radio Strefa FM oraz Focus Mall zapraszają do udziału w konkursie!

Ty wybierasz o co walczysz!

W puli do wygrania karty podarunkowe do Media Markt, Douglasa, Empiku, Home & you, C&A, Reserved i KappAhla.

 

Słuchaj Radia Strefa FM od 11:00 do 14:00. Bawimy się w programie Letnisko.

 

Wysyłaj odpowiedzi na pytania i wygrywaj! Szczegóły zabawy w regulaminie.

 

 

Partnerem konkursu jest Galeria rozrywkowo-handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wakacyjny konkurs radia Strefy FM i Focus Mall”

 

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest ELTOM – Tomasz Stachaczyk, AGENCJA REKLAMOWA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 7 zarejestrowana pod numerem 1010 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta,                     NIP 771-000-12-02

Partnerem Konkursu jest Galeria rozrywkowo – handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski

 

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. (90-539 Łódź, ul.Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

 

4. Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na antenie Radia Strefa FM na obszarze byłego województwa piotrkowskiego (obecne woj. łódzkie).

 

5. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.07.2015 r. o godz. 11.00 i kończy w dniu 30.07.2015 r. o godz. 12.59.

 

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

 

 

DANE OSOBOWE

 

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, oraz partnera konkursu oraz wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz imienia i nazwiska laureata na stronach i profilach społecznościowych organizatora i partnera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 


UCZESTNICY KONKURSU

 

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

 

 

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

-  firmy Bild Presse Polska Sp. z o.o. sp.k.

- partnera konkursu: administracji galerii, najemców, serwisów: ochrony, technicznego i sprzątającego.

 

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

-  z akceptacją regulaminu konkursu,

-  ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności  w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 a) zgłaszania udziału w konkursie,

 b) wyłaniania zwycięzcy finału konkursu.

 

Konkurs podzielony jest na 4 tury:

I tura  -od  6 do 9 lipca

II tura -od 13 do 16 lipca

III tura -od 20 do 23 lipca

IV tura- od 27 do 30 lipca

 

W każdy poniedziałek, wtorek i środę danej tury będą zadawane na antenie 3 pytania, finały tur -                    w czwartki, po godz.12.15. Po specjalnym wywiadzie ogłoszone zostaną wyniki tury. Wygrywają osoby, które podały najwięcej prawidłowych odpowiedzi na zadane co najmniej 4 pytania w danej turze. Komisja przyznaje trzy miejsca.

W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskają taką samą liczbę prawidłowych odpowiedzi                             o wygranej decyduje: 1.) liczba pytań na które udzielona została prawidłowa odpowiedź, 2.) wcześniejsza godzina dotarcia ostatniego SMS-a z prawidłową odpowiedzią do systemu na późniejsze pytanie. 

 

13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na antenie Radia Strefa FM Piotrków  wiadomości SMS (dalej „SMS”), w której wpisze treść odpowiedzi na zadane na antenie radia pytanie. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

 

14. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest antenie Radia Strefa FM Piotrków. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

 

15. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

 

16. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

 

 

17. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS                        z potwierdzeniem udziału w konkursie.

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem tego rodzaju wiadomości może wysłać na numer 71601 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto plus 23% VAT /1,23 zł               z VAT), wiadomość SMS o treści: strefa + odmowa. Wysłanie tej wiadomości nie jest traktowane jako zgoda na udział w konkursie. 

 

19. Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według następujących kryteriów:  udzielenia  największej  ilości  prawidłowych odpowiedzi na największą ilośc pytań. UWAGA: W konkursie można wygrać tylko jedna nagrodę. Laureaci zabawy nie biorą udziału w dalszej rozgrywce. Smsy wysłane przez dotychczasowych laureatów nie są liczone.

 

NAGRODY

 

20. Nagrodami w konkursie są:

W I turze (finał i ogłoszenie wyników 9 lipca):

       Za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa o wartości 200 zł do Media Markt

       Za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa o wartości 150 zł do C&A

       Za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa o wartości 100 zł do Douglas

 

W II turze (finał i ogłoszenie wyników 16 lipca):

       Za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa o wartości 200 zł do Douglas

       Za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa o wartości 150 zł do Empik

       Za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa o wartości 100 zł do Home&You

 

W III turze (finał i ogłoszenie wyników 23 lipca):

       Za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa o wartości 200 zł do Home&You

       Za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa o wartości 150 zł do Media Markt

       Za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa o wartości 100 zł do KappAhl

 

W IV turze (finał i ogłoszenie wyników 30 lipca):

       Za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa o wartości 200 zł do Media Markt

       Za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa o wartości 150 zł do Reserved

       Za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa o wartości 100 zł do Empik

 

Fundatorem nagród jest :

Galeria rozrywkowo – handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

21.Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację na antenie Radia Strefa FM lub poprzez kontakt telefoniczny. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

 

 

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 

22. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Partnera w ciągu 14 dni od daty wygrania nagrody. Nagrody można odbierać w administracji Focus Mall Piotrków Trybunalski w dni powszednie w godz. 9:00–17:00.Przy odbiorze Partner, w imieniu Organizatora poprosi o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość i poprosi o  podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz  dokładnej daty urodzenia. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn.zm.),nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator.   W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

 

23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

25. Realizacja nagrody zgodnie z cechami własnymi nagrody.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

26. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po w/w terminie 7 dni od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

 

27. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA,                             ul. Jagiellońska 7, 97 - 300  Piotrków  Trybunalski.

 

28. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

29. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.strefa.fm. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

31. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2020 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone