Teraz na antenie:

Strefa Aktualnych Hitów

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Uniwersytet Przyjemności

Data dodania: 13.04.2016

Uniwersytet Przyjemności

Weź udział w konkursie Focus Mall i radia Strefa FM i wygrywaj zaproszenia do kina.

REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Uniwersytet Przyjemnośći”

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest ELTOM – Tomasz Stachaczyk, AGENCJA REKLAMOWA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 7 zarejestrowana pod numerem 1010 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta, NIP 771-000-12-02
Partnerem Konkursu jest Galeria rozrywkowo – handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski

3. Zasięg konkursu.

 

Konkurs odbędzie się na antenie Radia Strefa FM na obszarze byłego województwa piotrkowskiego (obecne woj. łódzkie).

4. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.04.2016 r., kończy w dniu 17.04.2016 r.


PRZEBIEG KONKURSU

5. Konkurs będzie przeprowadzany na żywo na antenie radia Strefa FM, a zadaniem uczestnika będzie dodzwonienie się pod podany przez osobę prowadzącą numer w określonym czasie. Każdego dnia zorganizowane zostaną dwa wejścia konkursowe (w jednym wejściu konkursowym mogą wziąć udział max 2 osoby). Prowadzący zadaje maksymalnie3 pytania. Po każdym pytaniu słuchacz otrzymuje 3 podpowiedzi, z których musi wybrać prawidłową. Nagrodę dostaje osoba, która odpowie prawidłowo na min.2 z 3 zadanych przez prowadzącego pytań. Na odpowiedź, na zadane pytanie uczestnik konkursu ma 30 sekund.


DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, oraz partnera konkursu oraz wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz imienia i nazwiska laureata na stronach i profilach społecznościowych organizatora i partnera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.


UCZESTNICY KONKURSU

7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt.8 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
    Uwaga! laureatem konkursu można zostać tylko raz!

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
- partnera konkursu: administracji galerii, najemców, serwisów: ochrony, technicznego i sprzątającego.

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
-  z akceptacją regulaminu konkursu,
-  ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


NAGRODY

10. Nagrodami w konkursie są:
-podwójne zaproszenia do Kina Helios

W przypadku niewyłonienia zwycięzcy w danym dniu nagrody przepadają.
 
Fundatorem nagród jest :
Galeria rozrywkowo – handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

11.Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację na antenie Radia Strefa FM. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.


ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

12. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora (tj.w Dziale Reklamy Radia Strefa FM, przy ul.Jagiellońskiej 7), w dni powszednie, w godz. 8:00–16:00 Przy odbiorze organizator poprosi o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość i poprosi o  podanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz  numeru PESEL. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn.zm.),nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w regulaminowym terminie pozostanie ona własnością fundatora nagród.

13. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

15. Realizacja nagrody zgodnie z cechami własnymi nagrody.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po w/w terminie 7 dni od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

17. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA, ul. Jagiellońska 7, 97 - 300  Piotrków  Trybunalski.

18. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.strefa.fm. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

20. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych, w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2021 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone