Teraz na antenie:

Nocna strefa

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Regulamin konkursu "Osobliwości przyrodnicze powiatu piotrkowskiego"

Data dodania: 28.09.2016

 

 

 

                                               REGULAMIN KONKURSU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Czy znasz osobliwości przyrodnicze powiatu piotrkowskiego?”

 

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Powiat Piotrkowski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, REGON 590648416 NIP 771-23-05-343

 

3. Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na antenie radia,  którego zasięg obejmuje miasto Piotrków Trybunalski i powiat piotrkowski

 

4. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpocznie  się w wrześniu 2016 r.,  a zakończy w październiku 2016 r.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

5. Konkurs będzie przeprowadzany na żywo na antenie radia na zakończenie audycji „Osobliwości przyrodnicze powiatu piotrkowskiego”, a zadaniem uczestnika będzie dodzwonienie się pod podany przez osobę prowadzącą numer w określonym czasie. Każdego dnia zorganizowane zostaną dwa wejścia konkursowe (w jednym wejściu konkursowym mogą wziąć udział max. 2 osoby). Prowadzący zadaje 1 pytanie z tematyki audycji dotyczącej osobliwości przyrodniczych powiatu piotrkowskiego. Nagrodę zdobywa ta osoba, która odpowie prawidłowo na zadane pytanie.  Na odpowiedź, na zadane pytanie uczestnik konkursu ma 30 sekund.

 

 

DANE OSOBOWE

 

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, oraz partnera konkursu oraz wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz imienia i nazwiska laureata na stronach i profilach społecznościowych organizatora i partnera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 


UCZESTNICY KONKURSU

 

7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt.8 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

    Uwaga! laureatem konkursu można zostać tylko raz!

 

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice),

- pracownicy radia i członkowie ich rodzin, na antenie którego prowadzony jest konkurs

 

 

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

-  z akceptacją regulaminu konkursu,

-  ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

NAGRODY

 

10. Nagrodami w konkursie są następujące zestawy:

Pompka do roweru + bidon

Torba sportowa

Zestaw do badmintona

Licznik do roweru + zapięcie

Materac

Licznik do roweru + bidon

Światła do roweru + zapięcie do roweru

Pompka do roweru

Piłka do siatkówki

Kijki do nordic walking

Licznik do roweru

.

 

Fundatorem nagród jest :

Powiat Piotrkowski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

11.Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację na antenie radia. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

 

 

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 

12. Nagrody zwycięzca może odebrać w ciągu miesiąca od dnia wygrania nagrody w siedzibie Organizatora (tj. Powiatu Piotrkowskiego), w dni powszednie, w godz. 8:00–16:00 Przy odbiorze organizator poprosi o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość i poprosi o  podanie danych, tj. imienia, nazwiska. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn.zm.),nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w regulaminowym terminie pozostanie ona własnością fundatora nagród.

 

13. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

15. Realizacja nagrody zgodnie z cechami własnymi nagrody.

 

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po w/w terminie 7 dni od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

 

17. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Powiat Piotrkowski, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7

 

18. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

19. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie radia, na antenie którego konkurs będzie prowadzony. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 

20. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych, w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 

 

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2021 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone