Teraz na antenie:

Nocna strefa

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Regulamin konkursów organizowanych w radiu STREFA FM

Data dodania: 24.01.2020

Konkursy emitowane na antenie Radia Strefa FM Piotrków nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm.).

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursów jest Radio Pasmo Piotrków sp. z o.o. (właściciela Radia Strefa FM Piotrków) zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

 1. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowej Organizatora

§ 3

Terminy Konkursów

 1. Czas trwania konkursu zostanie podany na antenie Radia Strefa FM Piotrków lub w odrębnym regulaminie dostępnym w siedzibie Organizatora.

 2. Informację dotyczącą czasu trwania konkursów ogłasza się na antenie Radia Strefa FM Piotrków.

§ 4

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Strefa FM Piotrków poprzez sieć dwóch nadajników naziemnych usytuowanych w Piotrkowie oraz na Górze Kamieńsk oraz słuchający rozgłośni poprzez internet na www.strefa.fm.

 2. Uczestnicy konkursów zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.strefa.fm lub w siedzibie Organizatora w Piotrkowie przy ul. Jagiellońskiej 7.

 3. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani sponsorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 5

Uczestnictwo w Konkursach

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na: przesłaniu odpowiedzi lub pracy konkursowej poprzez: wysłanie SMS-a na numer podany przez prowadzącego dany konkurs na antenie Radia Strefa FM Piotrków, wysłanie wiadomości w formie elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, na adres e-mail podany przez prowadzącego dany konkurs na antenie Radia Strefa FM Piotrków, zatelefonowanie na numer podany przez prowadzącego dany konkurs na antenie rozgłośni i udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 2. Prowadzący ogłosi na antenie Radia Strefa FM Piotrków za pomocą którego z wymienionych w ust. 1 sposobów uczestnik może zgłosić swój udział w danym konkursie.

 3. Organizator zastrzega, iż nie stanowi zgłoszenia udziału w konkursie wysłanie SMS-a za pośrednictwem internetu.

 4. W przypadku korzystania przez Organizatora z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie prowadzący dany konkurs ogłosi na antenie Radia Strefa FM Piotrków wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową usługi (np.: koszt jednego smsa oraz koszt jednej minuty połączenia telefonicznego) albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.

 5. Powyższe informacje prowadzący konkurs obowiązany jest podać słuchaczom w sposób przejrzysty i czytelny.

 6. O dotrzymaniu terminu konkursu decyduje data wpływu odpowiedzi lub pracy konkursowej do Organizatora.

§ 6

Nagrody

 1. Nagrody w konkursie określa Organizator. Prowadzący poinformuje słuchaczy poprzez stosowny komunikat antenowy, o tym co stanowi nagrody w danym konkursie.

 2. Informacja dotycząca przedmiotu nagrody może być również umieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.strefa.fm.

 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika od udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

 4. Wartość nagród od 5 zł do 2000 zł.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje prowadzący konkurs. Od decyzji prowadzącego odwołanie nie przysługuje.

 2. Prowadzący konkurs wybiera zwycięzcę lub zwycięzców (w zależności od liczby nagród w danym konkursie), spośród osób które zgłosiły swój udział biorąc pod uwagę kryterium prawidłowości odpowiedzi lub kryterium określonego przez prowadzącego nie naruszające wymogów ustawy o grach hazardowych.

 3. W przypadku, gdy udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej o przyznaniu nagrody decyduje prowadzący lub jury konkursowe. Od decyzji prowadzącego konkurs lub jury konkursowego odwołanie nie przysługuje.

 4. Zwycięzców konkursów Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody w jeden z następujących sposobów:

  1. telefonując do zwycięzcy na antenie Radia Strefa FM Piotrków,

  2. wysyłając e-mail, w przypadku gdy zgłoszenie udziału w konkursie polegało na przesłaniu wiadomości elektronicznej,

  3. ogłaszając zwycięzcę na antenie Radio Strefa FM Piotrków,

  4. wysyłając informację w formie elektronicznej poprzez komunikator za pośrednictwem którego uczestnik dokonał zgłoszenia.

 5. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi (poza anteną radiową) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania w przypadku odmowy podania danych osobowych zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 8

Odbiór nagród

 1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem, w szczególności poprzez odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora, po pokwitowaniu odbioru przez zwycięzcę.

 2. W przypadku, gdy uzgodniono odbiór osobisty, a zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 14 dni traci prawo do nagrody, chyba że inny termin ustalono z Organizatorem.

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowy sposób realizacji konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie.

 3. Uczestnicy konkursów przystępując do udziału i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursów.

 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Radio Pasmo Piotrków sp. z o.o. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 7 lub e-mail: radio@strefa.fm.

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


 1. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.strefa.fm

 

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2021 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone