Teraz na antenie:

Nocna strefa

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Regulamin Konkursu SUPER RANDKA Z FOCUS MALL

Data dodania: 07.02.2014

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA KONKURSU

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą  "Super Randka z Focus Mall"
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 7 zarejestrowana pod numerem 1010 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta , NIP 771-000-12-02
Fundatorem nagród  zwanym dalej "Partnerem akcji" jest Centrum Handlowe Focus Mall, ul. Słowackiego 123, 97-300 Piotrków Trybunalski
3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia organizator
4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na antenie Radia Strefa FM na obszarze byłego województwa piotrkowskiego (obecne woj. łódzkie).
5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.02.2014 r. o godz. 00.00 i kończy w dniu 14.02.2013 r. o godz. 11.00
6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu emaila do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ emaila na serwer systemu teleinformatycznego Organiazatora

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy konkursu wyrażają równiez zgodę na publikacje nadesłanych filmików a tym samym na publikację swojego wizerunku, imienia i nazwiska,  na stronie organizatora, jego kanale YouTube oraz na materiałach reklamowych i portalach społecznościowych Organizatora oraz Partnera akcji.
UCZESTNICY KONKURSU
8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia (z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
- Partnera akcji oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
-   z akceptacją regulaminu konkursu,
-   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
KOMISJA KONKURSOWA
11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności  w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję Konkursową.  W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
PRZEBIEG KONKURSU
12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie,
 b) wyłaniania zwycięzcy finału konkursu.
13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod adres emailowy radio@strefa.fm ogłaszany na antenie Radia Strefa FM Piotrków krótkiego  filmiku zawierającego życzenia walentynkowe. Na filmie musi być widać twarz  osoby składającej życzenia.
14. Format filmu dowolny. Rozmiar do 40 MB
15. Organizator będzie rejestrował wszystkie nadesłane filmiki
16. Konkurs będzie przeprowadzony w 5 edycjach poczynając od 10 lutego 2014 roku.. Każdorazowo Komisja Konkursowa  będzie wybierać najciekawszy zdaniem jej członków filmik z życzeniami.  Każdorazowo pod uwagę brane będą wszystkie filmy znajdujace się na liscie nadesłanych materiałów za wyjątkiem wczesniejszych nagrodzonych życzeń. W przypadku braku wyłonienia laureata konkursu nagroda przechodzi do kolejnej edycji.
17. Ilość zgłoszeń może być wielokrotna. UWAGA można zostać tylko JEDEN RAZ laureatem konkursu!
 NAGRODY
18. Nagrody rzeczowe :
Każda z 5 nagród to „pakiet” zaproszeń i voucherów o łącznej wartości ponad  500 zł. do zrealizowania u wskazanych najemców galerii Focus Mall Piotrków Trybunalski.  Na nagrodę składają się:  podwójne zaproszenia do kina Helios (ważne do 28 lutego), vouchery do: jubilera Yes na kwotę 100 zł, karty podarunkowe do perfumerii Douglas na kwotę 100 zł i salonu Home&You o wartości 50 zł, bukiet z kwiaciarni oraz zaproszenia na kolację w restauracji Hana Sushi o wartości 130 zł i do kawiarni Cafe Doce o wartości 50 zł.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
19. Organizator powiadomi zwycięzcę edycji Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację o laureatach na antenie Radia Strefa FM lub poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.
ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
20. Wszyscy laureaci będą mogli odebrać nagrody w dniu 14 lutego w godz. 10:00 – 20:00 w Focus Mall Piotrków Trybunalski w Punkcie Obsługi Promocji (POP) na parterze galerii w okolicach fontanny.Przy odbiorze organizator poprosi o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość i poprosi o  podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz  dokładnej daty urodzenia.  Organizator przekaże nazwiska laureatów Partnerowi akcji.
21.a Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości  10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (  art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Partnera akcji.
22. Realizacja nagród odbywa się na terenie galerii Focus Mall Piotrków Trybunalski zgodnie z ich przeznaczeniem i cechami własnymi.  Jeśli na zaproszeniu / karcie / voucherze jest napisane podana jest data oznacza, że laureat może zrealizować nagrodę do tego dnia. Z kart, zaproszeń i voucherów nie wydaje się reszty. itp. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. Bukiet będzie od razu do odebrania w POP – laureat dostanie go wraz z pozostałymi,i integralnymi elementami nagrody. 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
24. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po w/w terminie 7 dni od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
25. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres  ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA, ul. Jagiellońska 7, 97 - 300  Piotrków  Trybunalski.
26.  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.strefa.fm. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia emaila do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2021 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone