Teraz na antenie:

O tym się mówi (powtórka)

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Data dodania: 18.12.2012

Regulamin konkursu


„Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Skierniewicach”
§1.     Postanowienia ogólne
1.    Konkurs „Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Skierniewicach” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Radio STREFA FM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (zwane dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Fundatorem nagrody w Konkursie jest Bank Spółdzielczy Skierniewice z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice (zwany dalej „Fundatorem”).
§2.    Czas trwania konkursu
1.    Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 24 grudnia 2012r.
2.    Promocja konkursu na antenie Radia będzie trwała w dniach 19-24 grudnia 2012 r.
§3.    Warunki uczestnictwa, nagroda i przebieg Konkursu
1.    Uczestnik bierze udział w Konkursie w dniu 24 grudnia 2012r. poprzez poprawną odpowiedź na pytanie zadane przez prowadzącego Radio dotyczące nowej placówki w Bełchatowie.
2.    Uczestnik może brać3.     udział w Konkursie jednokrotnie poprzez dodzwonienie się do Radio o wskazanej godzinie określonej przez Organizatora.
4.    Poprawna odpowiedz na pytanie konkursowe gwarantuje wygraną nagrody.
5.    Nagrodą w konkursie jest MOTOROWER SPEEDY o wartości 2700 brutto, ufundowany przez Fundatora. Fundator przewiduje jedną nagrodę rzeczową, dla pierwszego Uczestnika, który dodzwoni się do Radio o wskazanej godzinie oraz udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego Radio.
6.    Przekazanie nagrody następuje w Punkcie Obsługi Klienta w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 27B.
7.    Odbiór nagrody przez zdobywcę nagrody powinien nastąpić8.     w terminie 30 dni od postawienia nagrody do dyspozycji zdobywcy nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
9.    Zdobywca nagrody przy odbiorze musi okazać

10.     swój dowód osobisty i podpisać

11.     potwierdzenie odbioru nagrody, a nadto przekazać

12.     do dyspozycji Organizatora oraz Fundatora numer ewidencji podatkowej (NIP) w celach podatkowych.
13.    Wraz z nagrodą rzeczową zdobywca nagrody otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Uczestnik akceptuje, że warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest jednoczesne przekazanie kwoty podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody rzeczowej oraz 10% wartości nagrody pieniężnej, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa i upoważniają Fundatora do pobrania tej kwoty z nagrody pieniężnej. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Fundator zaświadcza, że nagroda pieniężna ma na celu pokrycie zobowiązań podatkowych uczestnika Konkursu z tytułu wygrania nagrody rzeczowej oraz pieniężnej.
14.    Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość15.     w pieniądzu.
16.    Koszt połączenia  jest zgodny ze standardową stawką, jaka jest przewidziana w umowie uczestnika konkursu z operatorem sieci telefonicznej, z której korzysta.  
17.    Organizator przekazuje Fundatorowi informacje o zdobywcy nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w terminie do dnia 24.12.2012r. w formie elektronicznej na email: d.smialek@bsskierniewice.pl
§4.    Postanowienia końcowe
1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Radio. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Radio dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać2.     dostęp do swoich danych osobowych i żądać3.     ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Administrator danych osobowych może w drodze umowy powierzyć4.     przetwarzanie danych podmiotowi trzeciemu, w szczególności Fundatorowi w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania nagród.
5.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać6.     do Radia na adres jego Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Odmowa uwzględnienia reklamacji nie pozbawia uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej.

7.    Odpowiadając na pytanie w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść8.    .
9.    Regulamin konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Radia oraz na jego witrynie internetowej.
10.    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
11.    Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Galeria zdjęć

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2020 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone