Teraz na antenie:

Strefa Aktualnych Hitów

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Konkurs

Data dodania: 31.07.2013

Konkurs

Słuchaj Strefy FM i wygrywaj pieniądze! Zapraszamy do zabawy w konkursie "Upoluj swoją Wakacyjna OBIniżkę! w Radiu Strefa FM" Przez cały sierpień będziemy rozdawać karty upominkowe o wartości 100 złotych każda. Słuchanie Strefy się opłaca!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ Upoluj swoją Wakacyjna OBIniżkę! w Radiu Strefa FM!”

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 7 zarejestrowana pod numerem 1010 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta , NIP 771-000-12-02

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na antenie Radia Strefa FM na obszarze byłego województwa piotrkowskiego (obecne woj. łódzkie).

5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2013 r. o godz. 00.00 i kończy w dniu 30.08.2013 r. o godz. 15.59.
6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.


9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
-  Firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.
- Partnera oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice ) OBI Centrala systemowa Sp. Z o.o. Al. Krakowska 102
02-180 Warszawa

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
-   z akceptacją regulaminu konkursu,
-   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


KOMISJA KONKURSOWA

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności  w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję Konkursową.  W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie,
 b) wyłaniania zwycięzcy finału konkursu.

13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na antenie Radia Strefa FM Piotrków  wiadomości SMS ( dalej „SMS” ), w której wpisze podaną na antenie Radia Strefa FM Piotrków  treść.  Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

14. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest antenie Radia Strefa FM Piotrków. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.  Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

15. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

16. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

17. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym . Wysłanie tej wiadomości nie jest traktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w konkursie.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem tego rodzaju wiadomości może wysłać na numer  72 601 ( koszt wysłania SMS-a 2 złote zł netto plus 23% VAT /2,46 zł z VAT), wiadomość SMS o treści: STREFA REZYGNACJA . Wysłanie tej wiadomości nie jest traktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w konkursie.  

19. Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu. Uczestnicy finału zostaną wybrani według następujących kryteriów :  PIERWSZY SMS, KTÓRY POJAWI SIĘ W SYSTEMIE spełniający warunki (zawierajacy słowa STREFA OBI  i imię i nazwisko) po nadaniu przez DJ specjalnego sygnału tykania zegarka trwającego dłużej niż 15 sekund.

 

UWAGA można zostać tylko JEDEN RAZ laureatem konkursu!

 

NAGRODY

20. Nagrody rzeczowe : 21 kart upominkowych (bon towarowy) każda wartości 100 złotych BRUTTO do wykorzystania u Partnera akcji  w placówce OBI Market Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 51
97-300 Piotrków Trybunalski .

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

21. Organizator powiadomi zwycięzcę edycji Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację o laureatach na antenie Radia Strefa FM lub poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie sms. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

22. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora do dnia 14 dni od daty wygrania nagrody. Przy odbiorze organizator poprosi o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość i poprosi o  podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz  dokładnej daty urodzenia.  Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości  10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (  art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

23.Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

24.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych rzeczy za kartę upominkową. Ewentualne problemy techniczne z karta nalezy zgłaszać do firmy wystawiającej karty - Partnera akcji.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

25. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po w/w terminie 7 dni od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

26. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres  ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA, ul. Jagiellońska 7, 97 - 300  Piotrków  Trybunalski.

27.  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.strefa.fm. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

30. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2020 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone