Teraz na antenie:

Strefa po Godzinach

Słuchaj nas Sprawdź co graliśmy
Proszę czekać, wczytuję...

Jesień inspiruje w Focus Mall - konkurs

Data dodania: 12.09.2016

Jesień inspiruje w Focus Mall - konkurs

Już od 12 do 16 września startujemy z nowym konkursem. Szczegóły w regulaminie i na antenie naszego radia.

                                               REGULAMIN KONKURSU

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Jesień inspiruje”

 

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest ELTOM – Tomasz Stachaczyk, AGENCJA REKLAMOWA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska 7 zarejestrowana pod numerem 1010 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta,                     NIP 771-000-12-02

Partnerem Konkursu jest Galeria rozrywkowo – handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski

 

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. (90-539 Łódź, ul.Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

 

4. Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na antenie Radia Strefa FM na obszarze byłego województwa piotrkowskiego (obecne woj. łódzkie).

 

5. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.09.2016 r. i kończy w dniu 16.09.2016 r.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

6.Konkurs jest SMS-owy. Uczestnicy wysyłają SMS-em swoje inspiracje- jak fajnie można spędzić czas jesienią (na zewnątrz, w domu i w Focus Mall). 

SMS-a wysyłamy pod numer 71601 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto plus 23% VAT /1,23 zł               z VAT), o treści: Strefa, „jesień inspiruje mnie dzisiaj do...”, imię i nazwisko.

Osoba prowadząca konkurs codziennie wybiera dwóch zwycięzców. Spośród nadesłanych SMS-ów wybieramy te, które zawierają najciekawsze inspiracje.

 

 7. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

 

 

DANE OSOBOWE

8. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, oraz partnera konkursu oraz wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz imienia i nazwiska laureata na stronach i profilach społecznościowych organizatora i partnera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 


UCZESTNICY KONKURSU

 

9. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.  Uwaga! laureatem konkursu można zostać tylko raz!

 

10. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

-  firmy Bild Presse Polska Sp. z o.o. sp.k.

- partnera konkursu: administracji galerii, najemców, serwisów: ochrony, technicznego i sprzątającego.

 

11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

-  z akceptacją regulaminu konkursu,

-  ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

NAGRODY

 

12. Nagrodami w konkursie są:

Podwójne zaproszenia do kina Helios.

 

Fundatorem nagród jest :

Galeria rozrywkowo – handlowa Focus Mall Piotrków Trybunalski

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

13.Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację na antenie radia Strefa FM. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

 

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 

14. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora (tj.w Dziale Reklamy Radia Strefa FM, przy ul.Jagiellońskiej 7), w dni powszednie, w godz. 8:00–16:00 Przy odbiorze organizator poprosi o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość i poprosi o  podanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz  numeru PESEL. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn.zm.),nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w regulaminowym terminie pozostanie ona własnością fundatora nagród.

 

 

15. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

17. Realizacja nagrody zgodnie z cechami własnymi nagrody.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

18. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po w/w terminie 7 dni od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

 

19. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres ELTOM - AGENCJA REKLAMOWA,                             ul. Jagiellońska 7, 97 - 300  Piotrków  Trybunalski.

 

20. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

21. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.strefa.fm. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

23. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

lodzkieStrefa FMeltom podstrona
© 2006 - 2021 Strefa FM. Wszelkie prawa zastrzezone